Privacyreglement Gezondheidscentrum Levinas

Privacyreglement Gezondheidscentrum Levinas

Voor het optimaal functioneren van Gezondheidscentrum Levinas worden registraties bijgehouden. Op alle registraties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens. De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

In dit reglement wordt aangegeven hoe binnen GC Levinas wordt omgegaan met persoonsgegevens. Ten alle tijden staat zorgvuldigheid en transparantie voorop.
Dit betekent dat:

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Toestemming wordt gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van
 • persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Persoonsgegevens niet doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
 • uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  Als er vragen zijn over dit privacyreglement, kan contact worden opgenomen met het bestuur van GC Levinas.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
De verschillende zorgverleners binnen GC Levinas hebben hun eigen privacyreglement. Door GC Levinas wordt gegevensuitwisseling van cliënten gefaciliteerd, voor zover noodzakelijk voor de geleverde zorg en passend binnen het wettelijk kader.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemende zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door GC Levinas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het mogelijk maken van uitwisselen van patiëntgegevens;

 • Het versturen van informatie over GC Levinas waaronder de nieuwsflash, deelnemersbijeenkomsten

 • Het doen van kwaliteitsonderzoek.
  Voor deze doelstellingen worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Voornaam, tussenvoegsels, achternaam;

 • (zorg) E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Geboortedatum.
  Deze persoonsgegevens worden door GC Levinas opgeslagen tot van 7 jaar na uitdiensttreding. Jaarlijks wordt dit bijgewerkt door de managementassistente.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door GC Levinas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het versturen van informatie over GC Levinas waaronder de nieuwsflash;
 • Het opmaken van een vrijwilligerscontract
 • Voor deze doelstellingen worden de volgende gegevens gevraagd:
 • Voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
 • Adres:
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum.
  Deze persoonsgegevens worden door GC Levinas opgeslagen tot van 7 jaar na beëindiging van het vrijwilligerscontract. Jaarlijks wordt dit bijgewerkt door de managementassistente.

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholders en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van stakeholders en/of geïnteresseerden worden door GC Levinas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking;
 • Onderhouden van contacten.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media.

Voor de bovenstaande doelstellingen worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
 • Adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • (werk) E-mailadres;
  Deze persoonsgegevens worden door GC Levinas opgeslagen voor de periode dat men gezien wordt als een stakeholder en /of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van huurders
Persoonsgegevens van huurders worden door GC Levinas verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de huurcontract.

Hiervoor kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

 • Naam organisatie
 • Voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
 • Adres, plaats;
 • AGB-nummer of KP-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • KvK-nummer (indien aanwezig);
 • Bankgegevens.
  Deze persoonsgegevens worden door GC Levinas opgeslagen tijdens de huurperiode en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van Leveranciers worden door GC Levinas verwerkt ten behoeve van het leveren en bestellen van producten en diensten.

Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

 • Organisatie;
 • Voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
 • Adres en plaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens.
  Deze persoonsgegevens worden door GC Levinas opgeslagen tijdens de contractperiode en daarna alleen in de financiële administratie voor een periode van 7 jaar.

Verstrekking aan derden
Niet van toepassing

Bewaartermijn
GC Levinas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Binnen GC Levinas zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens af te schermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn:

 • Alle personen die namens GC Levinas bij gegevens kunnen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Systemen zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Er worden back-ups van de gegevens en bestanden gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Regelmatig worden maatregelen getest en geevalueerd.

Rechten persoonsgegevens van patiënten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven van een zorgverlener. Hiervoor wordt verwezen naar de verschillende disciplines binnen GC Levinas.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens
Gezondheidscentrum Levinas T.a.v. Bestuur
Noordeinde 97
3061 EM Rotterdam
Management.levinas@ezorg.nl

AVG Privacy reglement GC Levinas Goedgekeurd door bestuur GC Levinas, juli 2018